Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

CZYNNIKI CHRONIĄCE PRZED WPADNIĘCIEM W NAŁÓG NARKOTYKOWY I ROLA DZIAŁAŃ PREWENCYJNYCH


Czynniki, chroniące przed wpadnięciem w nałóg narkotykowy i rola działań prewencyjnych, to temat wielu publikacji naukowych. Młodzi ludzie codziennie stają przed różnymi wyzwaniami. Jednak tylko nieliczne ich grono dysponuje odpowiednim potencjałem, który pozwala w pełni kontrolować swoje życie i przewidywać skutki błędnie podjętych decyzji. Narkotyki mają wpływ na zdrowie, związki uczuciowe, pozycję społeczną i karierę zawodową, ograniczają także wolność danej jednostki. Warto zadać pytanie, jakie czynniki pozwalają chronić daną osobę i zmniejszać ryzyko wpadnięcia w narkomanię? Pierwszym z pewnością jest niepoddawanie się presji otoczenia. Młodzi ludzie często odczuwają lęk przed negatywną reakcją ze strony przyjaciół lub bliskich osób na odmienne zdanie w pewnych kwestiach. Dlatego też, za wszelką cenę starają się im przypodobać i naśladować ich zachowania, nawet te, negatywne czy szkodliwe dla zdrowia i życia. Wiele osób uzależnionych od narkotyków, swoją  inicjację z heroiną lub innymi substancjami odurzającymi, przeżyło pod wpływem nacisków ze strony środowiska lub rówieśników. W obawie o utratę prestiżu i szacunku swoich znajomych zdecydowało się wejść w świat narkotyków. Zdaniem psychologów i terapeutów uzależnień, wolny i mający szacunek do samego siebie człowiek, nie pozwala, aby ktoś inny podejmował za niego decyzje lub wywierał na nim presję. Jeśli ktoś prosi lub nalega na coś, co wydaje się być  nieodpowiednie, każda jednostka prawo powiedzieć stanowcze „nie", bez podania przyczyny odmowy. Kolejnym czynnikiem, zmniejszającym ryzyko wpadnięcia w nałóg jest izolowanie się od osób uzależnionych. Obcowanie z osobami uzależnionymi lub zażywającymi narkotyki może prędzej czy później skutkować dotrzymywaniem im towarzystwa w tej zgubnej praktyce. Naśladowanie to jedna z form uczenia się, pospolita wśród wszystkich ssaków, żyjących na ziemi. Dotyczy to także człowieka. Dlatego też, warto dobierać sobie znajomych, którzy są dla nas autorytetem i godnym naśladowania wzorem.


Czynniki chroniące przed wpadnięciem w nałóg narkotykowy i rola działań prewencyjnych – wolność od substancji psychoaktywnych


Narkomanii współtowarzyszy zazwyczaj poczucie niezrozumienia, wyobcowania oraz melancholii. Zdaniem naukowców osoba w pełni zadowolona ze swojego życia nie sięga po substancje odurzające. Posiadanie hobby, czerpanie satysfakcji z kariery zawodowej czy życia rodzinnego, to kolejne czynniki, chroniące przed wpadnięciem w szpony nałogu. Wiele osób regularnie zażywających takie opiaty, jak heroina czy Brown Sugar, ma błędne przekonanie o działaniu tego typu substancji na organizm człowieka oraz posiłkuje się wiedzą opartą na nierzetelnych źródłach. Tylko człowiek świadomy realnego zagrożenia, jakie wynika z zażywania substancji odurzających, potrafi oprzeć się pokusie rozpoczęcia swojej przygody z narkotykami. Narkomani otrzymują udowodnioną naukowo wiedzę na temat opiatów, dopiero podczas terapii. Czynnikiem, który pozwala na uchronienie się przed narkomanią jest również właściwa postawa życiowa – posiadanie planów, marzeń i celów. Osoba, która żyje z dnia na dzień i nie potrafi sprecyzować do czego dąży, jest jednostką, która cieszy się chwilą obecną i nie przywiązuje wagi do ogólnego sensu i wymiaru swojej egzystencji. Nie żyje  dla danej idei, osoby, ale w sposób konsumpcjonistyczny i hedonistyczny. Tej drodze często towarzyszą epizody narkotykowe lub całkowite uzależnienie. Ogromną rolę w przeciwdziałaniu narkomanii odgrywają także działania prewencyjne, oparte na prowadzeniu systematycznej edukacji w placówkach szkolnych i ośrodkach dla dzieci i młodzieży. Udowodniono bowiem, że coraz większy odsetek osób zaczyna swoją przygodę z narkotykami w wieku 15 lat. Prawie połowa  z nich wpada w nałóg narkotykowy. Działania prewencyjne polegają na dotarciu z wiedzą o skutkach narkomanii do jak największego grona odbiorców. Stąd też, liczne prelekcje, panele dyskusyjne czy spoty reklamowe, które nawołują do oparcia się pokusie zażywania narkotyków. Działania prewencyjne mają charakter ostrzegawczy i dobitnie wskazują, jak niszczycielską siłą są substancje psychoaktywne.


Osobom, które tkwią w nałogu niezbędna jest pomoc. Warto, aby było to leczenie skuteczne i oparte na zastosowaniu najnowocześniejszych metod. Jedną z nich jest zastosowanie leku o nazwie Naltrexone.  Pozwala ona na powrót do normalnego życia.