Całodobowa infolinia +48 697 684 567

BAZA WIEDZY

Konkurs ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii


Niedawno ogłoszono konkurs na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Otwarty konkurs skupia się na realizacji działań w okresie 2019-2020, w ramach funkcjonowania Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Termin składania ofert  upływa dnia 18 września bieżącego roku. Celem operacyjnym jest profilaktyka i rozwiązywanie problemów, związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi. Podstawą prawną, w ramach, których odbywa się niniejszy konkurs stanowi:


·         art. 13 pkt. 1 oraz art. 14 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916),


·         Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (Dz. U. z 2016 r. poz. 1492),


·         art. 88 ust. 4 pkt. 5 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 471),


·         art. 18 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018 z dnia 8 grudnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 2371 z późn. zm.)


·         art. 7 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z późn. zm.).


Celem konkursu jest wyłonienie podmiotu (ów), które przeprowadzą szkolenie wybranych grup zawodowych, do których należeć będą specjaliści z zakresu medycyny - lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, lekarze psychiatrzy, pielęgniarki oraz położne, osoby, prowadzące terapie uzależnień oraz psycholodzy. Tematem szkolenia będzie kwestia uzależnienia od środków narkotycznych, psychotropowych oraz psychoaktywnych ze szczególnym uwzględnieniem nowopowstałych substancji. Podczas zajęć słuchacze zdobędą niezbędną wiedzę z zakresu identyfikowania oraz metod leczenia uzależnienia od wyżej wymienionych substancji, jak również omówiona zostanie kwestia ich destrukcyjnego wpływu na zdrowie i życie człowieka.


Konkurs ofert na realizację zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – działania na szeroką skalę

W trakcie zajęć poddane rozważaniom zostaną sposoby przeprowadzania skutecznych interwencji oraz efektywność i możliwości dalszego rozwoju istniejących i przyszłych programów profilaktycznych oraz terapeutycznych. Ponadto, szkolenia obejmą metody ewolucji i wsparcia dla systemu podnoszenia poziomu dotychczasowej wiedzy z zakresu nałogu narkotykowego i uzależnienia od środków psychotropowych oraz odurzających, który realizowany jest w ramach art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Celem konkursu jest także wyłonienie podmiotów, odpowiedzialnych za edukację i szkolenie związane ze strategią radzenia sobie z problemami, które niosą ze sobą nałóg narkotykowy oraz zażywanie psychotropów oraz środków odurzających nowej generacji. Konkurs ma na celu wybranie najlepszej organizacji, na barkach której spocznie przygotowanie oraz wdrożenie programów edukacyjno – szkoleniowych, przeznaczonych dla przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Celem konkursu jest także wyłonienie osób odpowiedzialnych za kompleksowe działania edukacyjne w ramach profilaktyki uzależnień od substancji narkotycznych wśród dzieci i młodzieży szkolnej, wychowawców, nauczycieli, pedagogów, jak również opiekunów prawnych czy rodziców. Ma to na celu rozwój zachowań prozdrowotnych oraz zmotywowanie do pracy z dziećmi oraz poświęcanie im większej uwagi i zainteresowania. W ramach konkursu omówiony zostanie wpływ środków narkotycznych na zdrowie fizyczne i psychiczne jednostki, jak również udzielone zostanie wsparcie dla osób uzależnionych - programy wymiany igieł oraz strzykawek w ramach profilaktyki zapobiegania zakażeniom HIV, HBV i HCV itp., jak również darmowe testy dla osób, zażywających narkotyki, substancje odurzające i psychotropowe, w kierunku zakażeń HIV, HBV oraz HCV.


         Łączna kwota na powyższe działania wyniesie w 2019 roku -  sześć milionów siedemset trzydzieści tysięcy złotych, zaś w 2020 roku - pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych.